SJÄLVKÄNSLA  & VÄRDEGRUND

                             I   CENTRUM

 

 

OK-gubbe2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

Alternativ process:   Ovillkorlig kärlek
Jag är älskad oavsett hur jag ser ut eller vad jag presterar
 

 


                                          

 

Alternativ process:    Delaktighet & Förtroende
Att vara med och påverka, att få stöd och förtroende att prova nya saker, ger mig självständighet, oberoende och tillfredsställelse.
Alternativ process:    Gränssättning
Jag kan samarbeta .
Jag anpassar mig genom rutiner, tydliga och konkreta överenskommelser.
 

 

 

 


     

 

Alternativ process: Respekt & Kommunikation
När jag blir respekterad
lär jag mig hur man
respekterar andra.
Alternativ process:  Fokusera det positiva
Jag blir mestadels bekräftad 
för det jag kan, istället för 
mina fel och brister
Alternativ process:    Ansvar
Jag väljer hur jag agerar, och mina val skapar konsekvenser
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Självkänsla & värdegrund i centrum

  är en ledarskaputbildning för personal i förskola och skola med syfte att:

 

Ø Utveckla samsyn runt värdegrundsfrågor och bemötande

Ø Inspirera till ett ledarskap som stärker barns självkänsla

Ø Fördjupa professionalismen i mötet föräldrarna

Ø Stärka arbetsklimatet i arbets-/barn gruppen

 

Utbildningen omfattar 4 x 3 timmar + ett uppföljningstillfälle

 

 

Textruta: Kursinnehåll.
Vad är Positiv självkänsla
Att bemöta och bekräfta varandra
Delaktighet och Förtroende
Kommunikation & Konflikthantering
Ansvar och Makt
Tydliga vuxna – och gränser
Samverkan förskola – hem
Professionellt bemötande i föräldrakontakter
Att handleda föräldrar i föräldrarollen*

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*För att involvera föräldrarna i den pedagogiska diskussionen kan

diskussionsmaterial för förskolans/skolans föräldramöten kopplas till

utbildningen.  Personalen får genomgång av materialet.

Första föräldramötet planeras inom ramen för utbildningen.

 

 

Ett gemensamt förhållningsätt, tydliga vuxna,  

positivt bemötande, respekt- och förtroendefulla relationer,

ger trygghet och skapar en positiv inlärningsmiljö

 

Bakgrund:

När vi utvärderade utbildningarna runt diskussionsmaterialet ”Förskoleföräldrar” synliggjordes andra

effekter av utbildningen än de uppskattade föräldramötena. Personalgrupperna hade förändrat sitt

förhållningsätt till barnen, föräldrarna och kollegerna. De kände sig stärkta i sin yrkesroll och upplevde

att de under utbildningen haft tid att diskutera värdegrunden på ett nytt sätt.

Detta inspirerade till en värdegrundsutbildning för skolpersonal.  Den första omgången körs hösten

2010 i Malmö. Totalt deltar sju förskolor i tre utbildningsgrupper.

Utbildningsinsatsen görs i samarbete med Malmö Stad avd. Trygghet och säkerhet.

 

Länk till utvärdering, från utbildningsinsats för 7 förskolor hösten 2010

 

 

Länk till sammanställning av utbildningsinsats för förskolorna i samarbete med Malmö Stad